گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

نام و نام خانوادگی : هایده رضایانی

سمت : مسئول امور نرم افزار دانشگاه

تلفن تماس: داخلی 266

                مستقیم 32245574

شرح وظایف :

1- کلیه امور مربوط به تعریف شناسه و مدیریت نرم افزارهای مرتبط با سیستم کاربران دانشگاه

2- مدیریت سامانه پست الکترونیک دانشگاه اعم از تعریف شناسه، مانیتورینگ توزیع فضای اختصاص یافته به پست الکترونیک و مدیریت فضای در اختیار

3- پشتیبانی سیستم کاربران دانشگاه

4- پیگیری کلیه امورمرتبط با پشتیبان های نرم افزارهای مدیریت کاربران و شبکه

5- به روزرسانی و فعال سازی کلیه خدمات مورد تعهد سرویس های پشتیبان دانشگاه جهت استفاده از خدمات
2138 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان