گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

استفاده از سرویسهای outlook

جهت استفاده از سرویسهای outlook در ایمیل دانشگاه باید به صورت آنلاین به آدرس 

http://support.day.ir/help/outlook/express.aspx مراجعه و طبق راهنمای تصویری ارایه شده ،تنظیمات

مربوطه را انجام دهید.

1491 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان