گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

نام و نام خانوادگی : بهنام کامکار

سمت : سرپرست گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

تلفن : 265

پست الکترونیک : kamkar@gau.ac.ir


1384 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان