گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

1-1- تعیین خط مشی و سیاست گذاری به منظور رفع مشکلات و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
1-2- تصویب راهبردهای کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه در زمینه های فرهنگی، آموزشی،پژوهشی، اداری و مالی و برنامه ریزی
1-3- تبیین نظام ارتباطی و اطلاع رسانی و برنامه توسعه زیرساخت های اطلاع رسانی دانشگاه
1-4- سیاست گذاری در زمینه پشتیبانی و گسترش استفاده از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه و ایجاد هماهنگی بین بخش های مربوط.
1-5- تعیین روش های ارایه خدمات به استفاده کنندگان از خدمات شبکه دانشگاه و سیستم های اطلاع رسانی
1-6- برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز دانشگاه.
1-7- بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی کارگروه تخصصی و ارایه راهکارهای مناسب جهت تحقق اهداف.
1-8- پیگیری، نظارت و ارزیابی بر اجرای سیاست های مصوب

826 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان