گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای

1-1- رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورا.
1-2- معاون پژوهش وفناوری دانشگاه به عنوان دبیر شورا.
1-3- سایر معاونین دانشگاه.
1-4- رئیس مرکز انفورماتیک و خدمات رایانه ای دانشگاه.
1-5- رئیس مرکز کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه.
1-6- دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه و یا نخبگان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم های اطلاع رسانی با انتخاب رئیس شورا به عنوان اعضای تخصصی شورا.

872 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
RSS
سایت اصلی دانشگاه

گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان